REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2018/2019

Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego

1. Składanie wniosków do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pasiekach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym : 01.03.2018 r. – 21.03.2018 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 23.03.2018 r. Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

wielodzietność rodziny kandydata;

niepełnosprawność kandydata;

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są określone w uchwale Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

- oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;

- istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie– 6 punktów.

- kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;

- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

1. Składanie wniosków do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pasiekach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 03.04.2018 r. – 16.04.2018 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:18.04.2018 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz załączniki dostępne są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 oraz na stronie internetowej.

DO POBRANIA

Wzór wniosku

Oświadczenia rodziców