Rekrutacja 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo określa Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Goworowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.

I. Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

L.p.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukacje przedszkolną

02.03.2020r. - 20.03.2020r.

06.04.2020r. – 17.04.2020r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2020r. do godz. 13.00

23.04.2020r. do godz. 13.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

27.03.2020r. – 02.04.2020r.

24.04.2020r. – 30.04.2020r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

03.04.2020r. do godz. 13.00

04.05.2020r. do godz. 13.00

Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Goworowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.):

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rada Gminy Goworowo uchwałą Nr XXXIII/200/17 z dnia 10 marca 2017r. określiła na drugim etapie postępowania następujące kryteria i ich wartości punktowe:

1)      oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;

2)      istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie –  6 punktów;

3)      kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;

4)      rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

ü  Za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1, uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:

1)   pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

2)   pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;

3)   uczy się w trybie dziennym.

    poprzez złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zatrudnieniu lub

    pobieraniu nauki.

ü  Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 2, uważa się złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

ü  Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 3  uważa się odpowiednio:

1)   kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora,  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

2)   zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

ü  Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 4 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od dnia 24.02.2020 r. do dnia 28.02. 2020 r.

            Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

II. Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

L.p.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

02.03.2020r. -20.03.2020r.

 

 

06.04.2020r. – 17.04.2020r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26.03.2020 do godz. 13.00

 

23.04.2020r. do godz. 13.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

 

27.03.2020r. – 02.04.2020r.

 

24.04.2020r. – 30.04.2020r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

03.04.2020 r. do godz. 13.00

 

04.05.2020r. do godz. 13.00

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.  

            Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rada Gminy Goworowo uchwałą Nr XXXIII/201/17 z dnia 10 marca 2017r. określiła następujące kryteria i ich wartości punktowe:

1)      rodzeństwo kandydata wypełnia obowiązek szkolny w szkole, do której kandydat złożył wniosek –  5 punktów;

2)      wielodzietność rodziny kandydata – 4 punkty;

3)      kandydat jest objęty kształceniem specjalnym - 3 punkty;

4)      niepełnosprawność w rodzinie kandydata -  2 punkty;

5)      kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której  złożył wniosek – 1 punkt.

ü  Potwierdzenie spełnienia kryterium o którym mowa w pkt 1 i pkt 5 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

ü  Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 2 uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.

ü  Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

ü  Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.).

 

 

                    Wójt Gminy Goworowo

ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenie rodziców powyżej 5 godzin

Oświadczenie wielodzietność samodzielne wychowywanie dzieci

Oświadczenie o wykonywaniu pracy

Wniosek przedszkole

Deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym

Zgłoszenie do klasy I

Piotr Kosiorek